Инженерингова дейност

 • Предпроектни и проектни проучвания.
 • Изследване свойствата на различни материи и режими за очистване на прахогазови емисии.
 • Анализ, изчисления и избор на оптимален вариант и съоръжение за обезпрашаване в т.ч.
 • Симулиране процеса на прахоулавяне на опитна инсталация.
 • Избор на подходяща филтърна материя при зададени параметри на прахогазовия поток.
 • Изготвяне на технически оферти и задания.
 • Изработване на проектно-конструктивна документация.
 • Проектиране на нестандартно оборудване.
 • Авторски надзор при монтаж, настройка, тестване и предаване на изградените съоръжения.
 • Разработване на инструкции за монтаж, експлоатация и поддръжка на изгражданите съоръжения.
 • Технически консултации и обучение.