Изградени обекти

През месец юли 2016 г. беше успешно въведена в редовна експлоатация проектираната, доставена и изградена до ключ от „МЕТЕКО” оригинална аспирационна и пречиствателна инсталация към четири вани за разтваряне на ксантогенати за флотацията в „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД.

Инсталацията с производителност 10 500 м3/час аспирира отделящите се от две вани едновременно кисели пари и органичните, лошо миришещи вредности/ n-хексан, n-хептан, 2-пентанол, меркаптани и алкохоли/.


Пречистването на вредните вещества се провежда в двустепенна адсорбционна инсталация за неутрализация на киселите пари и поглъщане на органичните замърсявания.

Частите: тръбопроводи, неутрализатор, регулираща арматура, подложени на въздействието на агресивна среда са изпълнени от полипропилен.

Обезмирисяването се извършва в батерия от филтри-патронен тип.


След въвеждането в експлоатация на инсталацията се отвеждат всички вредности от зоната на работната среда и ефективно се пречиства аспирирания въздух преди изхвърлянето му през комин. Това гарантира ПДК /пределно допустими концентрации/ съгл. Наредба №13 и ПДЕ /пределно допустими емисии/ съгл. Наредба №1.

Част от проекта е изградената автоматизирана система за контрол и дозиране на вода във ваните. Постига се постоянна концентрация на разтворите ксантогенат и се подобрява работата на персонала в обогатителната фабрика.

Галерия