Новини

На 09.09.2016г. беше извършен без забележки редовен годишен контролен одит на системата за управление по качеството ISO 9001:2008.


През месец юли 2016г. беше извършена оценка на фирма „МЕТЕКО” АД в съответствие с европейски стандарт за управление на иновациите от IMP3rove – European Innovation Management Academy.


„МЕТЕКО” АД беше сравнена с 361 фирми от сектора „Производство на машини и оборудване”. Резултатът на фирмата е 78%, докато шампионите по растеж (фирмите с най-бързо растящи приходи, продажби и брой служители) получават резултат от 59%. Осредненото представяне на фирмите от сравнителния клас е 52%.


„МЕТЕКО” АД получи Сертификат CEN TS 16555-1 и CEN Workshop Agreement CWA 15899 за иновационен мениджмънт, показващ конкурентоспособността на предприятието в сравнение с най-добрите и средни по успеваемост предприятия в бранша в ЕС.

Meteco JSC Certificate IMProve Assisted Assessment

През м. септември 2015 г. беше успешно въведена в експлоатация пречиствателна инсталация за отпадни води от гр. Созопол и гр. Черноморец. В тази инсталация работят четири броя обезмирисители тип “MET DEO”, разработени и доставени от „МЕТЕКО” АД по проект, изготвен от „БОРА” ООД , реализиран от „ХИДРОСТРОЙ” АД. Още..

През м. юли 2015 г. бяха въведени в редовна експлоатация три комплексни обезпрашителни инсталации на „МЕТЕКО” АД с ръкавни филтри тип “MET JET”, към новоизградената циклично-поточна транспортна линия в „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД. Още..

Беше успешно завършена цялостна реконструкция на аспирационно-обезпрашителната инсталация в ССТ на ОК „Елаците”-с. Мирково, направена по проект на „МЕТЕКО” АД и реализирана от колектива на ССТ. Инсталацията има обща производителност около 600 000 м3/час и обхваща 14 технологични потока. Още..

В края на м. април 2015 г. влезе в редовна експлоатация доставен от „МЕТ ЕКО” АД патронен филтър към аспирационно-обезпрашителна инсталация в цех „масоподготвителен” в „Рока България” АД- гр. Каспичан. Още..

На 03.04.2015 г. , след успешни 72-часови проби, влезе в експлоатация нова аспирационно-обезпрашителна инсталация към лаборатория за проборазделяне в РК „Елаците”- гр. Етрополе. Инсталацията беше проектирана и изградена „до ключ” от „МЕТЕКО” АД. Постигнати бяха отлични резултати за запрашеност в работната и околната среда./ вж. приложената референция/. Още..

През месец януари 2015г. влязоха в експлоатация два броя специализирани Обезмирисителни инсталации с производителности 6500м3/ч и 2760м3/ч за цех за третиране на органични утайки в ПСОВ – гр. Павликени.
МЕТЕКО” АД достави двете Обезмирисителни камери за адсорбция на миризмите с активен въглен. Още..

Дарителската акция за с. Странско, общ. Димитровград, обл. Хасково беше проведена на 02.10.2014г.

Служителите на фирма „МЕТЕКО” АД предприемат дарителска акция за събиране на помощи за пострадалите жители на с. Странско, общ. Димитровград, обл. Хасково. Всеки служител на фирма „МЕТЕКО” АД ще дари лични материални средства. Доставката ще бъде извършена от транспортна фирма „ЕКСПРЕСО” АД - гр. София, която е дългогодишен партньор на „МЕТЕКО” АД.

МЕТЕКО” АД сключи договор за сътрудничество с италианската фирма „ЕЪР ПРОТЕК” от гр. Маджента / Милано/, която е сред водещите в областта на пречистване на отпадни промишлени газове , чрез прилагане на иновативни технологии. www.airprotech.eu

На 20.08.2014г.МЕТЕКО” АД беше сертифицирано по ISO 9001:2008 от „РИНА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с област на приложение: Инженеринг, доставка и въвеждане в експлоатация на екологични съоръжения, търговия, гаранционно и следгаранционно обслужване. Още..

МЕТЕКО” АД подписа два договора за изработка и доставка на шест броя Обезмирисителни инсталации, които ще бъдат внедрени към пречиствателни станции за отпадни води за гр. Варна и гр. Созопол.

През юли 2014г. „МЕТЕКО” АД изпълни поръчка за специализирано оборудване, възложена от „ГЕОТРЕЙДИНГ” АД.
Оборудването е предназначено за извършващата се реконструкция на Аспирационна инсталация в ОК „ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД, по проект на „МЕТЕКО” АД.

През месец април  2014 г.МЕТЕКО” извърши основна реконструкция  и модернизация на два броя ръкавни филтри тип ФРКИ-60 в Корпус средно и ситно трошене на „Асарел-Медет” АД - гр. Панагюрище.

Направи се цялостна подмяна на ръкавите с нови от високоефективна иглонабивна материя с повърхностно хидрофобно покритие.

Беше инсталирана високоефективна система за импулсно продухване на ръкавите със сгъстен въздух, управлявана чрез контролер, по сигнал за реалното хидравлично съпротивление на филтруващата тъкан.

Чрез нея се гарантира оптимален режим на експлоатация при икономия на енергия и сгъстен въздух.

МЕТЕКО” АД спечели договор и изпълнява доставки на три комплексни обезпрашителни инсталации по проект ”ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНА ТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ (ЦПТ-III) ЗА ТРОШЕНЕ И ТРАНСПОРТ НА РУДА” в „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД.

МЕТЕКО” АД предлага нов продукт- джобни филтри. За повече подробности вижте рубрика „Продукти”.


Пуснат в действие прахоуловителен възел към ПВ1- ССТ- ОК „Елаците”- с. Мирково.
Ръкавен филтър с производителност 20 000 м3/час, смукателен вентилатор и компресорна станция за сгъстен въздух. Постигнати отлични резултати на прахозадържане.Дата на въвеждане в експлоатация - 26.07.2013 г.

“АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Чепеларе - нов патронен филтър Q=1000м3/ч;

Нов патент от МЕТЕКО АД


През месец март 2013г. В „АББ БЪЛГАРИЯ” EOOD гр. Раковски бяха доставени 2 броя кабини за шмиргеловане комплект с аспирационно-вентилационни системи, както и 3 заваръчни маси и 2 маси за шмиргеловане, подвижни, със спирачни механизми.

Април 2013 - „МЕТЕКО” АД направи проучване и изготви доклад за ефективността на аспирационнo-пречиствателната  инсталация в цех „Средно и ситно трошене” на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД с. Мирково, която е с производителност 550 000 m3/h. Беше извършен детайлен оглед на всички технологични потоци и бе предписан пакет от мерки за повишаване на ефективността на инсталцията.

Доклад на Министерство на околната среда и водите

Във връзка с успешното реализиране на нашия проект за изграждане на обезпрашителна инсталация в Aсфалтова база  с. Русаля в месечния отчет на Министерството на околната среда и водите за контролната дейност на РИОСВ за месец юни е публикувано следното:

„Като положителен резултат от контрола по ОЧВ, осъществен от експерти от РИОСВ  Велико Търново, е изграденото пречиствателно съоръжение за емисиите от асфалтова база Русаля на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВТ” АД, гр. Велико Търново. Доказано е спазване на емисионните норми от представени собствени периодични измервания и е отменена текуща санкция, наложена от РИОСВ.”

МЕТЕКО” АД изгражда обезпрашителни инсталации в едни от най-големите предприятия в България.

През 2011г. „МЕТЕКО” АД проектира и монтира следните съоражения:


1. До ключ 2 броя аспирационно-обезпрашителни инсталации на Сортировка №1 и Сортировка №2, в Суровинноподготвителен цех, всяка с капацитет 14 000 m3/h и 1 брой пневмотранспортна система за събиране на прахта от филтрите до бункер за прах с производителност 500 kg/h.

КЛИЕНТ: „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД – гр. Свищов

 

2. Три броя – ръкавни филтри SEMJET-I-2x72/2000 с капацитет 15000 m3/h всеки и един брой SEMJET-I-2x72/1800 с капацитет 12000 m3/h

КЛИЕНТ: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД – гр. Панагюрище


3. Ръкавен филтър SEMJET-I-2x54/4500 с капацитет 22000 m3/h

     
КЛИЕНТ: „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД – с. МирковоМалогабаритни прахоулавящи съоръжения, доставени от МЕТЕКО АД през 2010 г

Патронен филтър за обезпрашаване на копир фреза за ламинат
/Q= 2000 м2/ч/

Клиент: „АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Чепеларе.         

Обезпрашителна инсталация за разпрашителна сушилня Dost D20
/Q= 1100 м2/ч/

Клиент: „ТЕХКЕРАМИК-М” ООД, гр. Мездра

Четири броя патронни филтри, тип ВВП-9х1000 за очистване на фини прахове при производство на ски.
Клиент: „ТЕРМОБИЛД” ООД – гр. Смолян.

Ново ръководство на МЕТЕКО АД
От м. Декември 2009 г. акционерно дружество МЕТЕКО има нов изпълнителен директор – инж. Грета Дончева, която е дългогодишен акционер в МЕТЕКО АД.

От м. Юли 2010 г. МЕТЕКО АД има нов борд на директорите. Председател на борда е изпълнителния директор г-жа Грета Дончева. През 2010 г. МЕТЕКО АД навърши 20 години. Новото ръководство има амбициите да съчетае добрите традиции в работата дружеството през тези години, с по-нататъшното му модернизиране и с осъществяване на по-тясна и ефективна работа с всички настоящи и бъдещи клиенти и партньори.

Расте броят на изградените прахоочистни съоръжения към асфалтови бази
В края на м. април 2010 г. МЕТЕКО АД пусна в експлоатация нова прахоочистна инсталация към асфалтова база на „Бургаспътстрой’ АД в гр. Средец. Остатъчното съдържание на прах, измерено след филтъра от лицензирана лаборатория е 8мг/м3 при нормална допустима емисия 20 мг/нм3. С тази инсталация броят на изградените от МЕТЕКО АД в България съоръжения за асфалтови бази нарасна до 12.

Нова услуга предлагана от МЕТЕКО АД
МЕТЕКО АД приема поръчки за серийно или единично разкрояване на листова стомана
Макс. дължина на рязане – 3000 мм.
Макс. дебелина на рязане – 6 мм.
Макс. дължина на огъване – 3000 мм.
Макс. дебелина на огъване – 6 мм.

Презентация на реализиран проект по програма ФАР
Програма PHARE 2006
Проект BG 2006/018-164.05.01
“Подкрепа за повишаване на
конкурентноспособността на
българските предприятия”

МЕТЕКО АД организира презентация на проект „Разширяване производството на прахоочистни инсталации”. Проектът е финансиран от програма ФАР на Европейския съюз по договор BG 2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3-102 с Министерството на икономиката и енергетиката на Р.България .
Презентацията ще се състои в заседателната зала към офиса на дружеството на 27.11.2009 г. от 14.00 часа. Поканени са партньори, настоящи и потенциални клиенти на дружеството да присъстват на събитието. Ще бъде представено новото технологично оборудване, доставено в рамките на проекта и предимствата от неговото въвеждане за производството, както и новите типови конструкции на прахоочистни инсталации с подобрен външен вид, които ще се изработват серийно.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Разширяване производството на прахоочистни инсталации”. Проектът е финансиран от програма ФАР на Европейския съюз по договор BG 2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3-102 „Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на на българските предприятия” на МЕТЕКО АД с Министерството на икономиката и енергетиката на Р.България Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от МЕТЕКО АД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

Реализиран проект по програма ФАР
Програма PHARE 2006
Проект BG 2006/018-164.05.01
“Подкрепа за повишаване на
конкурентноспособността на
българските предприятия”

В края на м. ноември МЕТЕКО АД успешно реализира проект „Разширяване производството на прахоочистни инсталации”. Проектът е финансиран от програма ФАР на Европейския съюз по договор BG 2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3-102 с Министерството на икономиката и енергетиката на Р.България и включва доставка на технологично оборудване на обща стойност 57100 Евро за производствения участък на фирмата – хидравлична гилотина за разкрояване на ламарина, хидравличен абкант за огъване на метални плоскости и полуавтоматична машина за изправяне на тел и формоване на метални пръстени . Очакваният ефект от реализацията на проекта е : - значително подобряване качеството и надеждността при експлоатационни условия на изгражданите прахоочистни съоръжения - намаление на неефективните разходи и дългите срокове за изработка.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Разширяване производството на прахоочистни инсталации”. Проектът е финансиран от програма ФАР на Европейския съюз по договор BG 2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3-102 „Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на на българските предприятия” на МЕТЕКО АД с Министерството на икономиката и енергетиката на Р.България Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от МЕТЕКО АД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”.

Участие в Есенния технически панаир в гр. Пловдив – 2008 г.
МЕТЕКО АД ще вземе участие в Международния Есенен Технически панаир в гр. Пловдив от 29 .09 до 04.10.2008 г. Очакваме Ви на нашия Щанд № 51, който ще бъде разположен на откритата площ зад Палата № 8. Заповядайте!

Разположение на щанда на МЕТЕКО АД
ПОЛЕ VІІІ, ЩАНД № МЕЖДУ ПАЛАТИ 8, 10 И 11

Нови Прахоочистни съоръжения за асфалтови бази
През 2008 г. МЕТЕКО АД пусна в експлоатация две нови прахоочистни съоръжения към асфалтови бази на „Пътстрой-92” АД, гр. София и „Пътстройинженеринг” АД, гр.Враца. До края на година се предвижда и пуска на трета аспирационно - обезпрашителна инсталация към авариен бункер и бункери за топла смес в Асфалтова база на „Барс” АД, гр.Шумен.

Навлизане на Кипърския пазар
МЕТЕКО АД изгражда и до края на 2008 г. ще пусне в експлоатация Обезпрашителна инсталация за очистване на запрашен въздух от дробилна инсталация на тухларна фабрика в Република Кипър.

Ново изделие
През септемри 2008 г. МЕТЕКО АД ще пусне на пазара нов локален прахоуловител МПМ 480/1 за улавяне на сухи неагресивни прахове при металообработващи операции. Изделието ще бъде изложено на щанда на фирмата в рамките на Международния Есенен Технически панаир в гр. Пловдив от 29 .09 до 04.10.2008 г.

Прахоочистни съоръжения за асфалтови бази
От средата на 2006 г. МЕТЕКО АД изгради и пусна в експлоатация 7 аспирационно-обезпрашителни инсталации за очистване на газовете от инсталации за производство на асфалт. Гарантираното остатъчно съдържание на прах след инсталациите е под 20 мг/м3.

Първата в страната инсталация за сортиране на твърди битови отпадъци
беше проектирана, изградена и пусната в експлоатация в средата на м. март 2006 г. от МЕТЕКО АД по спечелен търг за обществена поръчка на община Троян. Инсталацията беше изградена за четири месеца и има капацитет за преработка на 24 т отпадъци дневно. Предвижда се инсталацията да обслужва както гр. Троян така и курортните населени места в общината.

Прахоочистни съоръжения към мелници за твърда пластмаса
В края на м. април 2007 г. МЕТЕКО АД изгради и пусна в експлоатация очистна инсталация, предназначена за обезпрашаване на технологичните газове от мелница за пластмаса в завода за проиводство на PVC профили „Блик-9” ООД . Уловеният прах се утаява в бункер и чрез шлюзов питател се изсипва в контейнер под филтъра. Това е второто очистно съоръжение, в рамките на една година, което МЕТЕКО АД изгражда за фирма „Блик-9” ООД .

Спечелен търг за обществена поръчка
През м. август 2006 г. МЕТЕКО АД спечели търг за обществена поръчка в ТЕЦ Бобов дол за “Изграждане и въвеждане в експлоатация на “Аспирационно-обезпрашителна инсталация ГТЛ-1 /Перкови питатели/ и централни прахосмукателни системи ЦПС1 и ЦПС2” чрез доставка, монтаж и пусково-наладъчни работи на оборудването по изготвен работен проект”. Обектът ще бъде завършен и пуснат в експлоатация в края на м. май 2007 г.

Представителство
МЕТЕКО АД доби правата за изключително представителство на българския пазар на продуктите и съоръженията на полската фирма " " предлагаща локални смукателни устройства за очистване на замърсения въздух в производствените помещения и на словенската фирма RIKO EKOS d.o.o. ,предлагаща оборудване за сортировъчни инсталации за твърди битови отпадъци.

Участие в Есенния технически панаир – гр. Пловдив
И тази година МЕТЕКО АД ще вземе участие в Международния Есенен Технически панаир в гр. Пловдив от 24 до 29.09.2007 г. Заповядайте на нашия щанд на откритите площи до Палата № 8.