Аспирационно-обезпрашителни инсталации


Описание
МЕТЕКО АД проектира, изгражда и въвежда в експлоатация аспирационно-обезпрашителни инсталации за улавяне и очистване на промишлени и вентилационни газове и прахогазови емисии за различни промишлени отрасли /област на приложение/

Обезпрашаването се извършва с високоефективни ръкавни филтри с импулсно почистване на ръкавите или патронни филтри.

Модулната сглобяема конструкция на предлаганите съоръжения обуславя практически неограничената им вариантност по отношение на тяхната производителност. Всяка инсталация се разработва след детайлно проучване на технологичните процеси и съоръжения, източници на замърсяването, което разрешава предлагането на максимално ефективна схема за очистване. Особенно внимание се обръща на правилното оразмеряване на аспирационната система – капсуловки, смукатели, газоходи, вентилатори и др.
За предотвратяване на вторично запрашаване при разтоварване на утаената във филтъра прах, се разработват душиращи устройства, транспортни системи с омокряне на прахта с вода, пара и др.

В някои случаи прахоочистните инсталации се изграждат като звено от цялостната производствена линия, при което се реализира напълно безотпадна технология.

Изградените и пуснати в действие от МЕТЕКО АД аспирационно-обезпрашителни инсталации обезпечават българските и европейски норми за пределно-допустими концентрации на вредности в работната и околна среда - гарантираната остатъчна запрашеност на въздуха след филтруването му е по-ниска от 15 мг/м3. Референции

Управлението на прахоочистните инсталации може да бъде ръчно, дистанционно или автоматизирано в зависимост от конкретния случай. Автоматизираното управление се осъществява по зададен алгоритъм от контролери, които следят състоянието на изпълнителните механизми и технологичните параметри, както и изпълняват команди от горно управляващо ниво.



Област на приложение
Черна и цветна металургия
технологични газове от добивни, обогатителни и агломерационни цехове,металургични агрегати, бункерни естакади за суровини, претоварни възли, дробилки, сита и др.
Леярство
Tехнологични газове от вагрянки, индукционни и съпротивителни пещи, сърцарни и формовъчни отделения, тръскащи решетки.
Химическа промишленост
Tехнологични съоръжения и транспортни естакади за суровини и готова продукция.
Eнергетика
ТЕЦ - претоварни бункери и транспортни естакади за въглища и пепелина, енергийни котли.
Производство на строителни материали
Циментови и варови пещи, дробилни и пресевни инсталации, транспортни линии за суровини и готовата продукция.
Керамична индустрия
Праховъздушни потоци при обработка на керамични и фаянсови изделия както и при производство на тухли и керемиди.
Производство на асфалт

ТЕЦ - претоварни бункери и транспортни естакади за въглища и пепелина, енергийни котли.

Дървопреработване
Локално прахоулавяне от дървопреработващи машини.
Тютюнева промишленост
Фармацевтична промишленост
Текстилна промишленост
Кожарска промишленост
Хранително-вкусова промишленост
Разтоварни станции за пневмотранспортни системи
Разтоварни станции за пневмотранспортни системи
Изградени обекти