Ръкавни и патронни филтри

Ръкавните филтри тип METJET, с импулсно почистване на ръкавите, които МЕТЕКО АД проектира и изгражда, са високоефективни прахоочистни съоръжения за сухо очистване на прахогазови емисии от разнородни промишлени производства.

Описание
Ръкавните филтри се разработват на модулен принцип. Всеки модул се състои от определен брой секции. Всяка секция е разделена на две части – за запрашен и чист газ чрез плоча, разположена в горната й част. На тази плоча са изрязани кръгли отвори, в които се закрепват филтърните ръкави, надянати върху метални кошници. Почистването на ръкавите се извършва чрез импулси сгъстен въздух.

Системата за импулсно продухване се състои от пневмоакумулатор, бързи мембранни електромагнитни , разпределителни тръби, дюзи и тръби “Вентури”. Почистването на ръкавите се управлява от контролер и deltaР трансмитер, автоматично в зависимост от предварително зададената горна и долна гранични стойности на разликата в налягането на вход и изход на филтъра. Интервалът на отваряне и затваряне на електромагнитните вентили е за част от секундата. По този начин във вътрешността на ръкава, се инжектира въздух с високо ускорение, водещо до контракция на ръкавите и очистване на полепналия върху външната им повърхност прах. Отделяният прах пада в бункера на филтъра, който в долната си част завършва с транспортна система.

Типове/Видове/
METJET-on line
 • Продухването на филтърните ръкави се осъществява без прекъсване процеса на филтруване, като автоматизирано се обезпечава продухването на отделни редове филтърни ръкави през определен интервал от време при достигане на зададена разлика в налягането /deltaР/ между чистата и мръсна страна на ръкавния филтър.
 • Намират приложение във всички отрасли на промишлеността.
 • Филтрите се проектират индивидуално в зависимост от характеристиките на прахогазовите вредности и конкретните условия
METJET-off line
 • Използват се при очистването на много фини /витаещи/ прахове.
 • Регенерацията на филтърните елементи се осъществява след автоматичното прекъсване, посредством байпасни клапи, на преминаването на прахогазовия поток през подлежащата за обезпрашаване секция.
 • Отделните секции могат да се изключват за контрол или ремонт без да се спира работата на цялата обезпрашителна инсталация.
 • Филтрите се проектират индивидуално в зависимост от характеристиките на прахогазовия поток и конкретните условия.
Взривобезопасни филтри
 • За обезпрашаване на праховъздушни потоци, при които съществува възможност от експлозия на прах.
 • С усилена конструкция на корпуса ня филтъра.
 • С допълнителна антистатична обработка на материята за филтърните ръкави.
 • С приложение в дървопреработката, производството и обработката на захар, брашно, кожи, пластмаси, както и за обезпрашаване на въглищен прах.
 • Oбезпечават българските и международни норми за взривобезопасно изпълнение.
Малогабаритни METJET филтри
 • Kръгли или правоъгълни.
 • С импулсно почистване на ръкавите.
 • С висока прахозадържаща способност.
 • С или без принудително засмукване на запрашения въздух.
 • С приложение за индивидуално обезпрашаване на силози, дробилки, смесители, пресипни възли, дървопреработващи машини.
 • Лесен монтаж и експлоатация.
 • За обезпрашаване на малки обеми въздух от 800 м3/ч до 5000 м3/ч и налягане до 3000 Ра .


Патронни филтри тип METCART


За някои производства, свързани с отделянето на много фин и тежък прах МЕТЕКО АД предлага и доставя за своите прахоочистни инсталации патронни филтри.
Задължително условие в тези случаи е праховъздушните потоци да не са агресивни, с температура на околната среда и с ниско съдържание на влага.
Характерно за този тип филтри е :
 • Възможността в много по-малък габарит да се побере чувствително по-голяма филтруваща площ.
 • Висока прахозадържаща способност / над 99,5 %/.
 • По-висока производителност на очистени газове.
 • Поради своята компактност те са предпочитани за монтаж в ограничени пространства.

Пасивни патронни филтри


Производителност Q до 1000 м3/ч,
Филтруваща площ – до 20 м2
Предназначени са за обезпрашаване на силози за пясък, цимент, строителни материали, мраморно брашно, целулпза, дървени стърготини и др., които се пълнат чрез стационарен пневмотранспорт или автоцистерни. Уловеният прах се връща обратно в силоза.