За нас

МЕТЕКО АД е акционерно дружество, създадено през 1990 г. Специализирано е в проектирането и изграждането на аспирационно-обезпрашителни инсталации за очистването на промишлени и вентилационни газове и прахогазови емисии във всички отрасли на промишлеността.

МЕТЕКО АД разработва и доставя ръкавни, патронни и джобни филтри за обезпрашаване на работната среда в производствените предприятия, в минната промишленост, машиностроенето, леярни, дърводелни, мелници, текстилни цехове и др. За улавяне и очистване на прахогазовите емисии на работното място в машиностроителни заводи и асфалтови бази, МЕТ ЕКО АД предлага малогабаритни"PULSE-JET" филтри с производителност до 2000 м3/ч.

МЕТЕКО АД извършва реконструкция и модернизация на съществуващи аспирационно-обезпрашителни инсталации както и изпълнява индивидуални заявки за доставка на центробежни вентилатори, шнекови транспортьори, шлюзови питатели, регулиращи клапи, направляващи апарати за вентилатори и др.

МЕТЕКО АД проектира, изработва, доставя и въвежда в експлоатация вентилационни инсталации както и инсталации за обезмирисяване на газове. Инсталациите се разработват за всеки отделен случай в зависимост от конкретните условия и изисквания на клиента и са особено подходящи за производства и дейности, свързани с отделянето на миришещи газове..

МЕТЕКО АД предлага на своите клиенти облекчен и гъвкав режим на финансиране на изгражданите обекти. По желание на клиента част от оборудването, влизащо в състава на предлаганите съоръжения може да се произведе от него по наша документация и контрол.

На 20.08.2014г.МЕТЕКО” АД беше сертифицирано по ISO 9001:2008 от „РИНА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с област на приложение: Инженеринг, доставка и въвеждане в експлоатация на екологични съоръжения, търговия, гаранционно и следгаранционно обслужване. /Сертификати/.

МЕТЕКО АД проектира и доставя различни по капацитет сортировъчни линии за твърди битови отпадъци, разработва работни проекти на цели сортировъчни участъци / от приемане на отпадъка до извозването му в балиран вид към съответните депа.